Дасхал 2

Причастинуудые олоод, падежыень тодорхойлхо.

1. Хүбшын модоной ногоорходо, хүхы донгодохо. 2. Бороогой ороһоной һүүлээр һолонго татаба. 3. Газарай хүрэһэнһөө хойшо саһан оробо. 4. Ошоһонтой ошолсохо, ерэһэнтэй ерэлсэхэ яагаа сүлөөтэй хүн бэ. 5. Хэбтэһэнэй хээли татаха, унтаһанай ула татаха шашаг хүн гээшэб.

а) Н.п.
б) Х.п.
в) З.п.
г) Ү.п
д) Зб.п
е) Хм.п.
ж) Г.п.