Дасхал 2

Деепричастинуудай илгаануудта жэшээнүүдые зүб тааруулан табигты.


1) холбоһон а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
2) ниилэһэн а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
3) илгаһан а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
4) болзоогой а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
5) хизаарлаһан а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
6) уридшалһан а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
7) удаалһан а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
8) үргэлжэлһэн а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
9) шэлэһэн а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан
10) зуурандын а) ошохолоор
б) харалсаад
в) ябабал
г) уншатар
д) ниилэмсээр
е) баринхаар
ж) хүлеэнгээ
з) дэбтээжэ
и) татаһаар
й) дуулан