Дасхал 2

Ямар аялганууд сэгүүдэй орондо һубариха ёһотойб?


1) Таряалан дээрэ олон г...д...һ...н хадхаатай. Удаан эдеэлээгүй ябаһанаа, г...д...һ ..мни үлдэшоо. а) о/э
б) өө/ээ
в) а/э
2) Үдэ багта хоолл...х.... газарта хүрэбэбди. Бишыхан Доржо дэбтэр соогоо хээл...х... дуратай. а) о/э
б) өө/ээ
в) а/э
3) Шубуудай үд...р малгай оёбо. Гэрэй үүд...р үхибүүд шагаана. а) о/э
б) өө/ээ
в) а/э