Дасхал 2

Холбуулалнуудай гол үгыень илгагты.

1. Табан хушуун мал. 2. Үргэн тала. 3. Дайдаар зөөжэ. 4. Мал үсхэбэрилдэг. 5. Эрилтэ хангажа. 6. Мал хараха. 7. Мориной соло. 8. Бэлшээриин һайниие. 9. Тэдэнэй зариманиинь. 10. Малай олониинь. 11. Үдэшэ орой.