Дасхал 2

Бэеэ дааһан причастна дахуулалтай харюуень шэлэгты.

1) Унаһан мододой жалгые хүндэлэн хаажархиһан байхадань, Дарма баруун хажуугаар үгсэбэ.
2) Орон дээрэ хэбтээд, орон нютаг тухайгаа шэбшэнэб.
3) Шууян хүүен саһа бурьюулан, шуурган тэнгэриие манаар бүрхөөнэ.
4) Багшын класста ороходо, үхибүүдэй шууяан замхашаба.