Дасхал 2

Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты.

Үхибүү хүдэлгэжэ байхадаа, дууран унтахыень дууладаг аялгые үлгын дуун гэжэ нэрлэдэг.

а) причастна
б) деепричастна
в) юрын
г) бэеэ дааһан