Дасхал 2

Нэрлүүлэгшэнүүдыень олоод, ямар хэлэлгын хубинуудаар гаргагданаб гэжэ заагты.


1) Дуулаһан – шэхэндэ,
Үзэһэн – нюдэндэ.
а) үйлэ үгэ
б) юумэнэй нэрэ
2) Гаргүй хүн ябан хатаха,
Хүлгүй хүн хэбтэн маряажаха.
а) үйлэ үгэ
б) юумэнэй нэрэ
3) Хоёр шэхэн хоёр ондоо дуулахагүй. а) үйлэ үгэ
б) юумэнэй нэрэ