Дасхал 2

Мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан элирхэйлэгшэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб? Тааруулан табигты.


1) Үни удаан [зогсошоһон] сагаа Найдан ябуулба. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
2) Дүрбэ [табан] хүниие хоёр [гурбан] моридтойнь абаад ошохо байна. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
3) [Хулгайша] хүнэй хутага хурса, [худалша] хүнэй хэлэн хурса. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
4) Бүүдэгэр [хүйтэн] һүни. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
5) [Тэрэ] хүбүүдэй нэгэниинь манай классай хүбүүн. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
6) [Эмээлтэ] морин дабшаһандаа, эрэ хүн зориһондоо. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ
7) [Эндэхи] нютагай хүн байба. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
е) дайбар үгэ