Дасхал 2

Мэдүүлэлнүүд сооһоо сэхэ нэмэлтэнүүдые илгагты.

1. Дэгэлээ шэнэһээнь гамна. 2. Хэлэһэн үгэдөө хүрэбэгүй. 3. Мориндоо эмээлээ тохогты.4. Буряад хэлэеэ һайнаар үзэгты. 5. Дүүдээ ном үгэгты. 6. Эжы гэртээ һууна. 7. Нохойгоо дуудая. 8. Аха захатанаа хүндэлжэ ябая. 9. Номоо һайнаар үзэхэ хэрэгтэй. 10. Хүүгэдтээ тарааба.