Дасхал 2

Мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан ушарлагшануудта асуудалнуудые зүб тааруулан табигты.

1. Гэртэ[1] зон дүүрэн. 2. Абамнай үглөө[2] ерэхэ. 3. Үдэ багаар[3] ерээрэй. 4.Үбгэжөөл һарабшалан байжа[4] хараашална. 5. Бидэ декабриин гушанһаа[5] амаралтада гарахабди. 6. Би яараһандаа[6] мартажархёоб. 7. Тэрэшни ерээшье һаа[7] хэхэгүй.

хаана?:
хэзээ?:
хэдыдэ?:
яажа?:
хэзээнһээ?:
яаһандаа?:
яагаа һаа?: