Дасхал 2

Нэгэ түрэл гэшүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүд болоноб гэжэ тааруулан табигты.


1) Буртаг тайга, зузаан саһан болон хүдэр хүбүүд нюдэндэмни ходо харагдана. а) нэмэлтэ
б) элирхэйлэгшэ
в) нэрлүүлэгшэ
2) Урда сагһаа хойшо буряадууд түмэрөөр, мүнгөөр, туулгаар, алтаар урлал хэдэг байһан. а) нэмэлтэ
б) элирхэйлэгшэ
в) нэрлүүлэгшэ
3) Нютаг нугаяа, тала дайдаяа, хизаар ороноо аяншалан шэнжэлжэ, үхибүүд түрэһэн нютагаа, Эхэ һайхан ороноо бүри гүнзэгыгөөр дурлан мэдэрнэ. а) нэмэлтэ
б) элирхэйлэгшэ
в) нэрлүүлэгшэ
4) Ажалша, бэрхэ, эртэшэ хүнүүд жэргэмэлэй жэргээгээр адли бодожо, хүдэлмэридөө гарадаг гээшэ. а) нэмэлтэ
б) элирхэйлэгшэ
в) нэрлүүлэгшэ