Дасхал 2

Ямар нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл бэ гэжэ тэмдэглэгты.


1) Талын хүнэй досоохи уужам, нюдэн хурса гэжэ хэлсэдэг үгэ зүб лэ даа. а) Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
б) Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй
в) Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
2) Эбтэй шаазгай элеэ бариха, эреэн дээһэн шулуу отолхо гэлсэдэг ха юм. а) Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
б) Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй
в) Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
3) Урданай зон тэнгэриин шарай шэртэн, үүлэнэй янза түхэлөөр, һара наранай хүреэгээр, одо мүшэдэй туяагаар сагай уларил элирүүлдэг байгаа гэжэ мэдэнэбди. а) Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
б) Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй
в) Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
4) Хэдыдэ үбһэнэй буурсаг хүсэд эдеэшэнэб, тиихэдэ сабшаланда орохобди. а) Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй
б) Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй
в) Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй