Дасхал 2

Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "с.х., – а.ү. – с.х." (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Болоо болоо гэжэ эзэниинь эбһээлжэ саашань хэлэбэ эбтэй эетэй байха хэрэгтэй.
2) Ажалаа дүүргэе гэжэ аба хэлэбэ.
3) Үсэгэлдэр баруугаар ябаад ерээб гэжэ Доржо үбгэн дуугарба. Болоһон һониншье үгыл даа.
4) Таанар соо үльгэршэ болохо хүн бии гү гэжэ Борхоног үхибүүдтэ хандаба.