Дасхал 2

Тус гуйлта дээрэ үндэһэлэн, доро үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, гуйлта зохёон бэшэгты.

Буряадай гүрэнэй
ехэ һургуулиин ректор
С.В.Калмыковто
НГИ-иин 4-дэхи курсын оюутан
Дондоков Санжын


Гуйлта

Гэр бүлын шалтагаанаар Ахын аймаг ошохо хэрэг гараба. Тиимэһээ январь һарын 16-һаа 26 болотор һуралсалһаамни табиит гэһэн гуйлтыемни хаража үзыт.


2004.01.10 Дондоков С.


Баримталха үгэ:
Хэнһээ – Матлах Екатерина, экономикын факультедэй 5- дахи курсын оюутан
Хэндэ – Москвагай гүрэнэй ехэ һургуулиин ректор В. А. Садовничий
Ямар ушараар – Новосибирск хотодо 2012 оной апрелиин 15-18-да үнгэрхэ “Оюутан ба эрдэм-техникын хүгжэлтэ” гэһэн уласхоорондын конференциин урилга абтаба
Бэшэһэн үдэр – 2012 оной апрелиин 7


Москвагай гүрэнэй ректор В.А. 5-дахи оюутан Екатеринын Гуйлта Новосибирск үнгэрхэ “Оюутан ба эрдэм-техникын хүгжэлтэ” гэһэн 2012 15-18-да хабаадаха абтаба. Тиимэһээ апрель һарын 14-һөө 19 болотор һуралсалһаамни табиит гэһэн гуйлтыемни хаража үзыт. Матлах Е.