Дасхал 2

Шүлэг уншаад, абтаһан үгэнүүдые илгагты.

Газаа саһан ороно...
Инсагаална саксофон.
Хатарай түлэг дунда
Ханхинана телефон.
Ханааршни дүүрэн
Хада уулын сэнхир фон,
Хамаг юумэнэйшни фон
Сифон, магнитофон, саксофон...
(Д.А.Улзытуев).