Дасхал 2

Эдэ үгэнүүдэй сасуулгын ямарынь литературна (бүгэдэ буряадуудай) болохоб.

1) сохо, гэзэгэ, ава
2) майхай, шэлэ, баабай
3) духа, толгой, аба

12