Дасхал 2

Энэ ямар мэргэжэлтэнэй хэлэһэн үгэнүүд бэ?

Бишни модоор табан хушуута мал, арбан хоёр һайхан һара, зүүн зүгэй сюжедүүдтэ тааруулжа элдэб бүтээлнүүдые хэнэб. Мүнгөөр юу бүтээнэбши гэхэдэ эхэнэрнүүдэй гоёолто: нарин, бүдүүн гэнжэнүүд, һиихэнүүд, бугаагууд, бэһэлигүүд. Мүн мүнгэн хутага, мүнгэн гааһа дархалдаг, гоёодог, шэмэглэдэгби. Эмээлнүүд болон эртэ сагай зэр зэмсэгүүд хэгдэнэ. Энэ эмээлэй дүрөө хара түмэрөөр дабтажа хэгдэһэн, тэдэ нүгөөдүүлшни шудхамал бронзоор бүтээгдэһэн (С.Ангабаев).

1) малшан
2) дархан
3) наймаашан