Дасхал 2

Тогтомол холбуулалнуудтай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Унаһан малгайгаа абангүй хүдэлбэд.
2) Хүбүүн нохойһоо айгаад, унаһан малгайгаа абангүй гүйбэ.
3) Тэрэ Батын ама татахаар болоо.
4) Моринойнгоо амыень татангүй гүйлгэбэ.
5) Нюдэ сабшаха зуура гүйгөөд үгы болошобо.
6) Үбһөө сабшаха хаһа боложо, малшад булта сүлөөгүй.