Дасхал 2

Илгагдаһан үгэнүүдэй лексическэ шүүлбэри хэгты.

Һургуулиин[1] дэргэдэхи талмай дээрэ үгэрсэ[2] эдеэшэжэ байна.

а)
Ганса удхата:
Олон удхата
сэхэ удха:
шэлжэһэн удха:
б) Үгын уг гарбал:
үндэһэн буряад:
абтаһан:
хуушарһан:
шэнэ :
в) Үгын хэрэглэлгээрээ илгарал:
ниитэ:
нютаг:
мэргэжэлтэдэй: