Дасхал 2

Хамаанай падежэй залгалтатай үгэнүүдые илгагты.

1) уһанай, гэрэй, юумэнэй, санын, диктантын, лагериин
2) найрта, зунда, ахада, эмдэ, гэртэ, заводто, Дулмада, самолёдто