Дасхал 2

Өөртэ хамаадалай залгалтатай юумэнэй нэрэнүүдые оложо илгагты.

Эсэгэнь хүбүүдтээ нэрыень баруун шэхэндэнь, басагадтаа зүүн шэхэндэнь шэбэнэжэ хэлэдэг. Нэрэ хүлеэн абагшад нэрээ маша ехээр хайрлан хүндэлнэ. Нэрээ хүндэлхэ ёһые монголшууд хатуугаар сахижа байдаг. Тэрэнэй баримта болбол аха наһатанһаа гуйжа, нэрыень үргэлжэдөө нэрлэхэ, эсэгэ эхэ, багшынгаа нэрые сээрлэжэ хэлэдэг заншал мүнөө болотор дамжуулагдажа ерэһэн.