Дасхал 2

Тоогой нэрэнүүдые үгөөр бэшэгты.

Нэлэнхы ехэ Ази түбиин тэг дунда Байгал далаймнай нэлбыдэг. Тэрэнэй утань 630*1, үргэниинь 25-һаа*2 79*3 километр хүрэтэр юм. Энэмнай бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ эгээл гүнзэгы нуур болоно. Уһанайнь нөөсэ 23*4 мянган дүрбэлжэн километр гэхэ гү, али дэлхэйн дабһагүй арюун уһанай дарасын табанай нэгэ хубиие эзэлнэ. Байгал далай 22*5 олтирогтой, тэрэнэй эгээл томонь 70-аад*6 километр утатай Ойхон юм. Байгал далайда 336*7 гол горход шудхан ородог. Алдарта далайдамнай 52*8 түрэлэй загаһан амидардаг. Нэрлэбэл, суута омоли, тула, хилмэ, хадаран, сурхай, алгана, ялаагана. Байгал шадарай ой тайга соо хэдэн 100-гаад*9 түрэлэй ан гүрөөлнүүд, шубууд амидардаг юм. Байгал далайгаа, оршон тойронхи байгаалииень хамгаалха, арюудхаха гээшэ хүн бүхэнэй нангин уялга мүн.


Харюу
1) 630
2) 25-һаа
3) 79
4) 23
5) 22
6) 70-аад
7) 336
8) 52
9) 100-гаад