Дасхал 3

Эдэ тоогой нэрэнүүд юундэ н-гүйгөөр бэшэгдэнэб? Дүримыень тааруулагты.


1) Гурбан гурба – юһэ. Зургаан зургаа – гушан зургаа. а) тоолоһон тоогой нэрэнүүдые дабхарлажа нэрлэхэдэ
б) тоолоһон тоогой нэрэнүүдэй хойно гаран, дахин г.м. үгэнүүдэй ороходо
2) Мянга гаран. Хори дахин. а) тоолоһон тоогой нэрэнүүдые дабхарлажа нэрлэхэдэ
б) тоолоһон тоогой нэрэнүүдэй хойно гаран, дахин г.м. үгэнүүдэй ороходо