Дасхал 3

Тоогой нэрээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Мүнөө жэл манай һургуули дүүргэгшэд – дүшэн таба.
2) Дүрбөөрөө гэшхэлнэб, дүрбүүлэн абяатай.
3) Табан таба – хорин таба.
4) Энэ гутал мянгаадта.