Дасхал 3

Поэт Дамба Жалсараевай "Хартаабха" гэһэн шүлэг соохи дифтонгнуудтай үгэнүүдые илгагты.

Улаан, шара хартаабхые,
Урдам байгша хартаабхые
Үдэр бүриш эдилтэй.
Шанаад эди шүлэтэйгөөр,
Шараад эди тоһотойгоор,
Шанар һайнтай, зохистой.
Үшөө өрөө таряа һаа,
Үшөө өөрөө малтаа һаа,
Үшөөш ехэ амтатайл.