Дасхал 3

Түлөөнэй нэрээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Энэ ном минии.
2) Амаралтын үдэр хэзээ юм.
3) Хэһэн ажални энэл даа.
4) Гэр соо шэб харанхы.