Дасхал 3

Энэ текст уншагты. Илгагдаһан деепричастинуудай илгааень заагты.

Байра дээрээ тогтохоёо болишоод дэбхэрэлдэжэ[1] , тархияа һэжэрэн[2] , турьялдан байһан хүлэгүүд урагшаа һуга һүрэлдэн зурышабад. Эхинһээ гурбадахи гараһан би шорой тооһондо балайшье дарагдабагүйб. Тиигэбэшье урдамни гараад ябаһан моридой туруун дороһоонь шэдэгдэһэн шорой шабха нюурыемни урдаһаань хордотор сохино. Хулынгаа жолоо татаад ябажа ябатараа, һуладхан табяад[3] , хүлөөрөө хажууһаань нэшээдхибэб. Шэнэ хүсэ нэмэн, хуламни мүнөө түргэдэн, бригадирай бууралые унаһан Будые хүсэһөөр, хажуугаарнь алад гарашаба. Урдамни табилуулжа ябаһан зээрдын һүүл зуухалаарни[4] , хүсэгдэжэ ябаһан Шоён гэдэргээ эрьежэ хараһаар[5] : "Үгы, энэ элжэгэн гэжэ байжа наадалһан хулада хүсэгдэбэл, яагаа эшхэбтэр байхаб. Яаха болоо гээшэб? Мэдээшэгүй болоод хүсэгдэнхаар[6] , урдаһаань шабхадажархихамни гү" – гэжэ бодобо (Б.Романов).

ниилэһэн:
илгаһан:
холбоһон:
удаалһан:
үргэлжэлһэн:
шэлэһэн: