Дасхал 3

Илгаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Урдань түүдэбшын наадан хүдөөдэ ходо болодог һэн. Гал тойроод[1] , бүхэли һүниндөө шахуу залуушуул дуулалдахаа[2] суглардаг һэн. Түүдэбшын наадан залуушуулай сэдьхэл татажа, яһала хүхюутэйгээр үнгэрэгшэ[3] һэн.

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Түлэб
мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: