Дасхал 3

Ямар мэдүүлэл соо хамаадалтай дайбар үгэнүүд байнаб?

1) Нэгэ эхэнэрэй ханхинаса дуулахань сууряатан дуулдана.
2) Үсэгэлдэрынь бороо ороһон байжа, харгыда тооһо шорой үрхирнэгүй.
3) Би арбаад наһатайдаа түрүүшынхиеэ үбһэндэ гаралсаа һэм.