Дасхал 3

Падежээр гү, али хамаадалаар хубилһан дахуул үгэнүүдые ологты.

Омолиин торхо соо һуугаад, Байгал далайе гаталжа ябаһан хүбүүнэй тухайда дуун бии болохол. Тунгалаг һайхан уһан соонь загаһан үдэнхэй. Доржые үльгэрөөрөө Үшөөтэ нютагаа суурхуулхаш гэжэ гурбан нүхэдынь гурбан тээһээнь найдуулна.