Дасхал 3

Аялгануудай һубарилай ёһоор хүсөөгөөд, таабари таагты.


Хүд талымнай шэмэтэ ногоон —
Хуһан ой соогр ургһн
Хүл ганса түхэрн малгай.