Дасхал 3

Холбуулалнуудай дулдыданги үгэнүүдые илгагты.

1. Буряад дархашуулай. 2. Дархашуулай бүтээлнүүд. 3. Үндэр сэгнэлтэ. 4. Сэгнэлтэ үгэдэг. 5. Наринаар шэмэглээтэй. 6. Шэдитэ шулуун. 7. Угалза хэхэдээ. 8. Тааруугаар хэрэглэдэг. 9. Эртэ урдын һанамжа. 10. Мүнгэшэ дархан. 11. Һанамжын ёһоор. 12. Нагасадаа адли.