Дасхал 3

Юрын причастна дахуулалнуудые ологты.

1) Хонхо жэнгиржэ, үхибүүд класс руу гүйлдэн оробод.
2) Бата урилдаанда түрүүлжэ, шагналда хүртэбэ.
3) Хара һалхинай буухада, хадын модод шууяна.
4) Байгал далай сухалаа хүрэһэндэл, һүрөөтэйгөөр долгилно.