Дасхал 3

Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты.

Айлшаниие хүндэлжэ, сагаан эдеэ болоод мяхан табаг айлшанай урда табсан дээрэ табидаг ёһо байдаг.

а) деепричастна
б) причастна
в) юрын
г) бэеэ дааһан