Дасхал 3

Юрын нэрэ хэлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

1) Тэнгэриин шэг шарай барагар.
2) Үлүү олон үгэтэй хүн лэ даа.
3) Байгал далайн хүсэ долгёорнь мэдэдэг.
4) Нүхэрни үдэшэндөө бусаа һэн.