Дасхал 3

Хабсаралтатай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Онон мүрэнэй эрье ошожо, шугы соогуур удаан ябуултабаб.
2) Ой соо ябахадаа, шоргоолзоной бута обёорон харахаш.
3) Зүүн зүг гээшэ энэ дэлхэйн соёлой хүгжэлтэдэ айхабтар ехэ хубитаяа оруулһан.
4) «Баяр» гэжэ хүгжэмтэ драма тон түрүүн 1938 ондо гүйсэдхэгдэһэн байгаа.
5) Ёндон хурдан моритой болобо.
6) Хониной тархиин яһа бусалгажа уухада, тархи үбдэхөө болидог юм ха.