Дасхал 3

Мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан нэмэлтэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб? Тааруулан табигты.


1) Тэдэнэр [гурбууландаа] дэбтэр асарба. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
2) [Мууе] һайн заһаха. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
3) [Залууень] дуудагты. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
4) Хүнэй һай [хэһыень] һанажа ябаарай. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
5) Үзэһэн [хараһанаа] намда хөөрөөрэй. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ
6) [Таанарһаа] дуулажа байнаб. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
д) түлөөнэй нэрэ