Дасхал 3

Илгагдаһан үгэнүүд ямар ушарлагшанууд бэ? Тэмдэглэгты.

1. Үхибүүд унаһан малгайгаа абангүйгөөр[1] хүдэлбэд. 2.Тэдэ хүбүүд нюдэнэйнгөө хараһан тээшэ[2] ябабад. 3. Альганай хээ харагдама[3] болоод байба. 4. Дүү хүбүүмни мүрөө оложо[4] хүдэлбэ. 5. Шэдэһэн шулуун мэтэ[5] гүйжэ ерэбэ.

аргын:
сагай:
байрын:
шалтагаанай:
зорилгын:
хэмжээнэй:
болзоогой: