Дасхал 3

Ямар мэдүүлэлнүүд соо нэгэ түрэл гэшүүдэй сэглэлтын тэмдэгүүд зүб табяатай байнаб?

1) Минии ахын номшье, хубсаһа хунарыньшье, хододоо сэбэрхэн байдаг.
2) Доржо ород, франци, герман, англи, манжа хэлэнүүдые һайн мэдэхэ.
3) Зүрхэндэ, эльгэндэ, шуһанай хөөрэлгэдэ туһатай эм гэхэдэ нохойн хоншоор юм.
4) Гоёшье, аймшагтайшье, шураншье, хүсэтэйшье зэрлиг ан гэбэл эреэн гүрөөһэн юм.