Дасхал 3

Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "с.х, – а.ү.: – с.х."

1) Номоо үзэхэ хэрэгтэй гэжэ багшань зандарба шалгалтамнай дүтэлжэ байна ха юм.
2) Зай нүхэд гэртээ бусая гэжэ Балдан хэлэбэ.
3) Ябая гэжэ Макаров хэлээд уурлангяар асууба Юундэ абяагүй байнаш?
4) Бараг бардаастай янзатайгаар эжытнай хаанаб гэжэ абань гэртээ оромсоор асууна.