Дасхал 3

Үгтэһэн урилгада баримтануудынь оруулжа, дүүрэн болгогты.

Урилга
Хүндэтэ (Хэн?)!

(Хэзээ?) (Хаана?)(Юун?) эмхидхэгдэхэнь.
Энэ (Юундэ?) хабаадалсахыетнай уринабди.

2012.06.01Гэгээтэйн дунда һургуулиин эмхидхэлэй комитет.

Юун? - 50 жэлэй урда һургуулияа дүүргэһэн шабинарай уулзалга
Хаана? - Зэдын аймагай Гэгээтэй тосхоной Соёлой байшан соо
Хэзээ? - 2012 оной июниин 26-да, үдэшын 17 сагта
Хэн? - Цырендоржиев Дамби Цыбикович


Урилга Хүндэтэ ! 2012 26-да, 17 Зэдын тосхоной соо 50 урда шабинарай эмхидхэгдэхэнь. Энэ хабаадалсахыетнай уринабди. 2012.06.01 Гэгээтэйн дунда һургуулиин эмхидхэлэй комитет.