Дасхал 3

Сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты.


1) ...лэдбэри а) уй
б) үй
2) ...мэлгэ а) уй
б) үй
3) ...хэ а) уй
б) үй
4) ...даха а) уй
б) үй
5) ...лаан а) уй
б) үй
6) ...мар а) уй
б) үй
7) ...тан а) уй
б) үй
8) ...лсэ а) уй
б) үй