Дасхал 3

Оньһон үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые табигты. Ямар дүримдэ хабаатайб, тайлбарилагты.


1. дэгүй һаалишаниие үнеэниинь мүргэхэ.
2. Өөр һарюу хюрдд, өөдэгүй гэжэ хюрг хаяба.
3.Тэнэг сэсэн хоёр хрэлдэжэ шадахагүй, тэмээн ямаан хоёр мүргэлдэжэ шадахагүй.