Дасхал 3

Хэлэлгын үгэнүүд ... илгардаг.

1) удхаараа
2) удхаараа, бүридэлөөрөө, хэрэглэлгээрээ
3) удхаараа, бүридэлөөрөө