Дасхал 3

Хэлэлгын үгэнүүд ... илгардаг.

а) удхаараа
б) удхаараа, бүридэлөөрөө, хэрэглэлгээрээ
в) удхаараа, бүридэлөөрөө