Дасхал 3

Синонимууд юу тэмдэглэнэб?


1) Сай шанаха – мяха бусалгаха а) юумэ
б) шэнжэ
в) үйлэ
2) Үбсүүгээ айлшанда табиха – малай сээжын мяхан а) юумэ
б) шэнжэ
в) үйлэ
3) Ногоон сай – шара сай а) юумэ
б) шэнжэ
в) үйлэ
4) Шанаһан мяхан – болоһон мяхан а) юумэ
б) шэнжэ
в) үйлэ
5) Малай толгой – тархи хуулаха а) юумэ
б) шэнжэ
в) үйлэ