Дасхал 3

Ямар холбуулалнууд антонимууд болоноб?

1) урда ба хойто
2) эмээл дархалха
3) зөөлэн дэрэ
4) хазаар урлаха
5) ута ба богони
6) зөөлэн зан