Дасхал 3

Доро үгтэһэн мэргэжэлтэдэй хэрэглэдэг үгэнүүдые гурбан бүлэгтэ хубаагты.


1) газар а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
2) таряалан а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
3) хюрөө а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
4) харуул а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
5) сахюур буу а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
6) адуун һүрэг а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
7) һүүшэ а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
8) хөөргэ а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
9) уһалууриин газар а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
10) алха а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
11) дүшэ а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
12) хадуур а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
13) хадааһан а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
14) һолоомо а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
15) шоомпол а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
16) шабха а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
17) үбһэн а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
18) һомон а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
19) шэбхэ а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай
20) хабтагай а) хүдөө ажахы
б) дархашуулай
в) ангуушадай