Дасхал 3

Үзэг абяан хоёр хоорондоо ямар илгаатайб?


1) абяае а) хэлэнэбди, дууланабди
б) бэшэнэбди, харанабди
2) үзэгүүдые а) хэлэнэбди, дууланабди
б) бэшэнэбди, харанабди