Дасхал 3

Үгтэһэн текст соо тусхайта нэрэнүүдые заагты.

Эртэ урдын үе сагһаа хойшо дэлгэрһэн домогой ёһоор, Бүртэ-Шоно Гуа-Марал хоёр монгол-буряадуудай эшэ үндэһэ табигшад болоно. Барга-Баатар гэжэ нэрэтэй хүбүүн тэдэнһээ уг гарбалаа залгаһан юм. Тэрэ Үлеэдэй, Буряадай, Хоридой гэжэ нэрэтэй гурбан хүбүүтэй байһан гэхэ. Хоридой-Мэргэнэй түрүүшын һамган Баргажан-Гуаһаа Алан-Гуа гэжэ нэрэтэй ганса үхин, хоёрдохи һамган Шаралдайһаа Галзууд, Хуасай, Хүбдүүд, Гушад, Шарайд гэжэ табан хүбүүд, гурбадахи Нагатай һамганһаань Харгана, Худай, Бодонгууд, Хальбан, Сагаан, Батанай гэжэ зургаан хүбүүд түрэжэ, хамтадаа арбан нэгэн хүбүүд болоһон байна.