Дасхал 3

Ямар мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэ нэмэлтэ болоноб?

1) Ахатан, һанаагаа бү зобогты, байшандаа ошохобди.
2) Би шам шэнги үхэтэрөө ябаагүйб.